In principe kan doorverwezen worden voor de meeste problematieken die  kinderen  en volwassenen ervaren. Enkel ernstige drug- of alcoholproblematiek is een tegenindicatie. Deze mensen kunnen beter terecht bij gespecialiseerde hulpverleningscentra. Gezien het voornamelijk verbale karakter van de hulpverlening is zij evenmin aangewezen bij matige tot ernstige mentale achterstand.
Acute psychotische toestanden (verwarring, agitatie, wanen…) maken therapeutisch werken onmogelijk. Nazorg na opname of medicamenteuze stabilisatie is in een aantal gevallen wel mogelijk. Dit kan in een intake en in overleg met de behandelende arts bekeken worden.

Lieve De Brauw heeft zich reeds jaren toegelegd op traumaverwerking (zowel éénmalig als chronisch trauma), seksueel misbruik, dissociatieve stoornissen, fysieke en emotionele mishandeling.

Zij legt zich ook toe op crisisinterventie en  debriefing of opvang van personeel/teams bij traumatische bedrijfsincidenten.

Daarnaast heeft zij via haar werk in het CGG expertise opgebouwd in het begeleiden van gezinnen en kinderen met gedragsproblemen en binnen Kind en Gezin in pedagogisch advies.
Vrouwenhulpverlening en lesbo-specifieke hulverlening behoren ook tot haar domein.
Eetproblemen worden aangepakt in samenwerking met de (huis)arts.
Waar nodig kan op haar beroep gedaan worden voor diagnostiek en bemiddeling.

Op vraag van hulpverleners (individueel of team) kan  supervisie aangevraagd worden. Therapeuten in de opleiding voor EMDR practitioner kunnen groepssupervisie aanvragen via de site van integrativa (opleidingscentrum). Individuele supervisies kunnen rechtstreeks worden aangevraagd.

Mieke Danschutter  werkt met volwassenen die last hebben van terugkerende psychische klachten, problemen in de relationele sfeer, stemmingsklachten, depressiviteit, angst, schuldgevoelens, piekeren, dwangmatigheid, stressgevoeligheid, hoogsensitiviteit,… Ook bij zingevingsvragen is deze therapievorm aangewezen.

Kinderen die bedplassen,  gepest worden, hoogsensitief zijn of hieraan gerelateerde moeilijkheden ondervinden, kunnen eveneens bij haar terecht.

Cliënten of verwijzers nemen best telefonisch contact op met één van beide therapeuten.
Wanneer cliënten beschikken over verslagen van eerdere hulpverlening is het handig dat ze die bij de intake meebrengen.
In sommige situaties is overleg of samenwerking met een arts, de school of een andere betrokken instantie aangewezen. Dit gebeurt uiteraard enkel mits toestemming van de cliënt.

Indien nodig kan een aanwezigheidsattest (voor school, werk..) worden afgeleverd.

Wanneer een afspraak wordt vastgelegd rekenen de therapeuten op een stipte aanwezigheid. Wanneer een afspraak niet tijdig wordt geannuleerd of verlegd (minstens 1 dag tevoren)  dient deze bij de volgende afspraak toch betaald te worden !!! Bij overmacht (gestaafd met doktersattest ) dient de helft van het uurtarief te worden betaald! 

De therapeuten willen samen met de verwijzer en de cliënten waken over een kwaliteitsvolle hulpverlening.
Alle vragen en opmerkingen zullen dan ook ten harte worden genomen.